กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 25 ก วันที่ 18 มีนาคม 2556) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 2541) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด