อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด