สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สขร.เดือนกันยายน 2562 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนมิถุนายน 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนเมษายน 62 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนมีนาคม62 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนมกราคม 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนธันวาคม 2561 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สขร เดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร เดือนตุลาคม 2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร เดือนกันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร เดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร เดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนเมษายน 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนมีนาคม 2561 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนมกราคม 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนธันวาคม 2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนตุลาคม 2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนตุลาคม 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนกันยายน 2560 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.ประจำเดือนเมษายน 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
สขร.เดือนมกราคม 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร. เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือนธันวาคม 2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร.เดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สขร. เดือนตุลาคม 2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 สขร. เดือนตุลาคม 2559 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด