มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ครั้ง 1/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด