คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการพลเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด