แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตารางกำหนดการจัดซื้อวัสดุ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างแผนป้องกนและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบปกติ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แผนปี 2560) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับสมบูรณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด