นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
มาตรการในการจัดการร้องงเรียนจัหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มาตรการการรับสินบนของส่วนราชการและอำเภอ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด