นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด