พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร -นครพนม 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 
2 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการจังหวัดนครพนม 
5 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดนครพนม 
6 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
7 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานความก้าวกน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาภาค/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2 รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 
3ไทยเบฟ..นำคาราวานผ้าห่ม มอบความอบอุ่นให้ชาวนครพนม 12,000 ผืน  
4 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 
5รองนายกรัฐมนตรี นำพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี 32 ล้านบาท 
6 รายงานผลความก้าวหน้าจังหวัดนครพนมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
7แผนการจัดซอื้จัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 
2 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม 
3 คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 
4 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3074/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2547 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) 
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" ครั้ง 1/2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์ใกฃ้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
3 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 ปรtกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างสะพานเชื่อมถนนเลียบแม่น้ำโขง บ้านนาทม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 90 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยสามัคคีสุขสันต์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
6 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพินิจรังสรรค์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
7 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ศรี (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
8 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบตลาดสดเทศบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งทองออกตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
9 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมว่างท่อระบายน้ำถนนบำรุงเมือง (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
10 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ถนนประชาราษฎร์ (ปูด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) 
11 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
12 เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศประกวดราคาสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสุนทรวิจิตร 
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ 
14 ประกาศประกวดราคาจ้างอกกแบบและผลิตสื่อตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครพนม (กิจกรรมที่ 10 เสริมช่ิงทางการตลาด Online,offline,Plaform) 
15 ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาญจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนราชทัณฑ์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
4 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนตุลาคม 2561 
5 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนธันวาคม 2561 
6 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 
7 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
8 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมกราคม 2562 
9 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2562 
10 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครพนม ประจำเดือนเมษายน 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น 
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ปี 2562 (สรุปโครงการ) 
3 วิสัยทัศน์จังหวัดนครพนม 
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม 
5 ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณ 
6 ขั้นตอนกระบวนการทำงานแผนและงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
7 คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1671/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1580/2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม (ด้านการลงทุน) คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1923/2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนฯ 
8 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
9 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 
10 ผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561 
11 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
12 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 
13 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
14 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม 
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 
17 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 
18 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
19 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
20 กรอบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2561 
21 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
22 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 
23 กำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญการพิเศษ 
24 คำรับรองการปฏิบบัติราชการของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
25 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
26 ผลติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการ 
27 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
28 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
29 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
30 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 บัญชีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) จังหวัดนครพนม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังกวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดนครพนม 
2 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมจัดทำสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธ์ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มจังหวัดสนุก 9 ชาติพันธ์ 2 เชื้อชาติ 
3 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดนครพนม 
4 เอกสารประกวดราคาโครงการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมจัดทำสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธ์ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง กลุ่มจังหวัดสนุก 9 ชาติพันธ์ 2 เชื้อชาติ 
5 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง