พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
2 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่ม 7 บทที่ 12 คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง 
3 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่ม 7 บทที่ 27 คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7 บทที่ 18 คดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น 
5ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
6 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปาฯ 
7 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคือเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร-หนองบัวศาลา รายนายอานนท์ ประยูรคำ 
8 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในโครงการเพื่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายหินกอง-อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง 
9 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
10 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามโครงการก่อสร้าง ถนน ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รายนายธวัช อนุหนายนน์กับพวกรวม 5 คน และรายอื่น ๆ รวม 5 ราย 
11 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในท้องที่ จ.นครปฐม รายนางสำรวย ชูนิลฯ 
12 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เพื่อสร้างถนน สาย ข9 และ ค3 ผังเมืองรวมเมืองชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง ในท้องที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รายนางประภา วิมลพันธุ์ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวกระทรวงคมนาคม (มอบนโยบาย) 
2แถลงข่าวกระทรวงคมนาคม 
3 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้อมูลข่าวสาร การตีความกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา 
4แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
5แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. 2558 - 2564 
6แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 
7แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
8รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
9 ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 
10 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
11ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 
12รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
13รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
14 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
15 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
16 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรพัย์ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ 
17 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
18 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ 
19แผนและยุทธศาสตร์ (ภาพรวม เผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม) 
20 ถอดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สู่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม 
21 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
22 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
23 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
24แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
25 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
26 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล 
27แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 
2แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
3รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ กระทรวงคมนาคม 
4 เรื่องแผนยุทธศาสตร์ (ก.พ. 60) 
5ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 
6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนราชการดิจิทัล" 
7แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
8แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
9แผนและยุทธศาสตร์ 
10งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กระทรวงคมนาคม 
11 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
13 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) ” รุ่น 11 
15 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่น 1 
16โครงการจัดทำแผนบูรณาการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
17 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
18 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม 
20 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
21 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
22 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กระทรวงคมนาคม) 
23 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
24 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. 
25 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ คค. (พ.ศ. 2563 - 2564)  
26 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
27 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
28 แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
29 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)" รุ่นที่ 12 
30 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ 2 
31 รายชื่อผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)" รุ่นที่ 16 
32แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สปค. 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการกําหนดเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 
2 คู่มือการกำหนดค่าทดแทน (9 ส.ค. 56) 
3คู่มือข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงคมนาคม 
4คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงาน ก.พ.ร. ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
5 แนวทางการตรวจสอบการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา 
6 คณะทำงานอำนวยความสะดวกการบริการและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
7 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก - เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
9 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงคมนาคม 
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยความสะดวกการบริการและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
11 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม 
12 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
13 แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สำหรับงานแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (MotoGP 2018) 
14 กระบวนการงานเลขานุการผู้บริหาร 
15 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
16 กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
17 กระบวนการประสานงานการเมือง การประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมรัฐสภา 
18 กระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเรื่อง 
19 กระบวนการเสนอ ปคร.พิจารณาเรื่องเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ คค. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
20 กระบวนงานการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
21 กระบวนงานการจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
22 กระบวนงานการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ 
23 กระบวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
24 คู่มือbidding 
25 คู่มือการบันทึกบัญชีรายเดือน 
26 คู่มือการบันทึกบัญชีและรายกงานทางการเงิน 
27 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน 
28 คู่มือการยืมเงิน 
29 คู่มือจัดทำต้นทุนผลผลิต 
30 คู่มือตกลงราคา 
31 คู่มือทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุฯ 
32 คู่มือบริหารงานงบประมาณ 
33 คู่มือบริหารสัญญา 
34 คู่มือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
35 คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการงบประมาณfinal 
36 คู่มือระบบบำเหน็จบำนาญ 
37 กระบวนการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
38 กระบวนการเกี่ยวกับการโอน-การย้า-การขอบรรจุกลับ 
39 กระบวนการจัดการข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด 
40 กระบวนการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต 
41 กระบวนการจัดการระบบภาพภารกิจผู้บริหาร และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม 
42 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
43 กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
44 กระบวนการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปค. 
45 กระบวนการด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 
46 กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของ สปค. 
47 กระบวนการดำเนินการทางวินัยของ สปค. 
48 กระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายประจำปี 
49 กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
50 กระบวนการเผยแพร่ข่าวกระทรวงคมนาคม 
51 กระบวนการพัฒนาระบบตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 
52 กระบวนการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้ 
53 กระบวนการพิจารณาโครงการด้านไอซีที 
54 กระบวนการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ 
55 กระบวนการให้บริการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใน 
56 กระบวนการให้บริการชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
57 กระบวนงานการจัดทำทะเบียนประวัติด้วยโประแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) 
58 กระบวนงานการจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง 
59 กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (PMQA) 
60 กระบวนงานการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
61 กระบวนงานการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
62 กระบวนงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม 
63 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งภายใต้ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกองของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
64 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคม 
65 กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
66 กระบวนงานสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
67 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
68 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
69 แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (Public Guidelines : Ministry of Transport's Information Service 
70 แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (Public Guidelines:Ministry of Transport's Information Service 
71 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม 
72 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี 
73 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับปรับปรุง 
74 คู่มือ การปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
75 คู่มือ แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
76 แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
77 คำสั่งศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 2 /2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงคมนาคม ศปก.คค." และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ศปก.คค. 
78 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
79 คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 222/2563 แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
80 คำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
81 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 
82คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี 
83 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม สปค. 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มกราคม 2560 
2 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กุมภาพันธ์ 2560 
3 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มีนาคม 2560 
4 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน เมษายน 2560 
5 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤษภาคม 2560 
6 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2560 
7 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กรกฎาคม 2560 
8 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน สิงหาคม 2560 
9 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กันยายน 2560 
10 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ตุลาคม 2560 
11 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤศจิกายน 2560 
12 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ธันวาคม 2560 
13 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มกราคม 2561 
14 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
15 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้อมูลข่าวสาร 
16 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการตามกฎหมาย 
17 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
18 มติคณะกรรมการและการรายงานผล ก.พ. 2558 - มิ.ย. 2559  
19 มติคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
20 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มีนาคม 2561 
21 มติคณะกรรมการและการรายงานผล 
22 มติคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
23 มติคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
24 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน เมษายน 2561 
25 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤษภาคม 2561 
26 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2561 
27 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กรกฎาคม 2561 
28 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน สิงหาคม 2561 
29 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กันยายน 2561 
30 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ตุลาคม 2561 
31 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤศจิกายน 2561 
32 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ธันวาคม 2561 
33 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มกราคม 2562 
34 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
35 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มีนาคม 2562 
36 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนกรกฎาคม 2561 
37 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนกันยายน 2561 
38 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
39 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนตุลาคม 2561 
40 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนธันวาคม 2561 
41 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนพฤษภาคม 2561 
42 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนมกราคม 2562 
43 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนมิถุนายน 2561 
44 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนเมษายน 2561 
45 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนสิงหาคม 2561 
46 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนมีนาคม 2562 
47 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน เมษายน 2562 
48 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤษภาคม 2562 
49 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มิถุนายน 2562 
50 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กรกฎาคม 2562 
51 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน สิงหาคม 2562 
52 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนมิถุนายน 2562 
53 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน กันยายน 2562 
54 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ตุลาคม 2562 
55 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ตุลาคม 2562 
56 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน พฤศจิกายน 2562 
57 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน ธันวาคม 2562 
58 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือน มกราคม 2563 
59มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
60มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
61 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนกรกฎาคม 2562 
62 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเดือนเมษายน 2562 
63 มติ คกก. อำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ , มติ คกก. ผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงเกี่ยวกับการขนส่งทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ , มติ คกก.แห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
64 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่เสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในโครงการเพื่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 สายหินกอง-อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง รายนายเดชณรงค์ คำชัยวงศ์ 
65 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020(ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปาฯ (ม.9 (1)) 
66 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคือเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร-หนองบัวศาลา รายนายอานนท์ ประยูรคำ 
67มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
68มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
69มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
70มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
71มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
72มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
73มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
74มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
75มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
76มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
77มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
78 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามโครงการก่อสร้าง ถนน ข1 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ รายนายธวัช อนุหนายนน์กับพวกรวม 5 คน และรายอื่น ๆ รวม 5 ราย 
79 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืน เพื่อสร้างถนน สาย ข9 และ ค3 ผังเมืองรวมเมืองชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง ในท้องที่ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รายนางประภา วิมลพันธุ์ 
80 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนความเสียหายจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในท้องที่จังหวัดนครปฐม รายนางสำรวย ชูนิล ฯ 
81มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
82มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
83มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
84มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
85มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
86มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
87มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
88มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
89มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
90 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ประจำปี 2562 
2 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดประเมินผลการฝึกซ้อมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ 
3 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดประเมินผลการฝึกซ้อมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ 
4ประกาศประกวดราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2562 
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) พฤศจิกายน 2562 
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ธันวาคม 2562 
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มกราคม 2563 
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กุมภาพันธ์ 2563 
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มีนาคม 2563 
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เมษายน 2563 
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) พฤษภาคม 2563 
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มิถุนายน 2563 
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กรกฎาคม 2563 
23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) สิงหาคม 2563 
24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2563 
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กันยายน 2563 
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2563 
27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) พฤศจิกายน 2563 
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ธันวาคม 2563 
29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มกราคม 2564 
30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กุมภาพันธ์ 2564 
31สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร.1 
32สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร.1 (ระบบใหม่) 
33สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มีนาคม 2564 
34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เมษายน 2564 
35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) พฤษภาคม 2564 
36สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564 
37สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนกันยายน 2564 
38สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนสิงหาคม 2564 
39สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนตุลาคม 2564 
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2564 
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2 โครงการขยับกายสบายชีวา นำพาสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
3 แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำรอบ 4 เดือน ปี 2562 
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการให้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย 
5 แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา รพ. บ้านแพ้ว ครั้งที่ 2 ปี 2564 
6 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 
8แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
3ข้อ 1 : (3) รายงานขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณษผลแต่ละโครงการ 
4ข้อ 1 : (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9(8) 
5ข้อ 2 (2) คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
6 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
7 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนฯ เดือนตุลาคม 2560 
8 ข้อ 2 (3) สถิติการให้บริการประชาชนฯ เดือนธันวาคม 2560 
9ข้อ 3 (3) ร่างแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 
10 ข้อ 3 (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
11 สถิติการให้บริการประชาชนฯ เดือนพฤศจิกายน 2560 
12 สถิติการให้บริการประชาชนฯ เดือนมกราคม 2561 
13หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
14ข้อ 5 : (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรฯ : ประกาศรับสมัครงาน 
15ข้อ 5 : (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
16 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานผลการดำเนินแผนงาน/ครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
17 ข้อ 2 : (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
18 ข้อ 2 (4) รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2560 
19 ข้อ 2 (6) สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (1 ต.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561) 
20 ข้อ 4 : (1) แผนงาน/โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน 
21 ข้อ 5 : (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน  
22 ข้อ 4 : (4) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
23ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม : (ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนงานปี ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
24คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
25 ข้อ 1 : (2) แผนการจัดหาพัสดุ 
26 ข้อ 2 : (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) : คู่มือ กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม 
27ข้อ 1 : (6) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
28 ข้อ 4 : (3) การใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562 ณ 28 ก.พ. 2562 
29 ข้อ 1 : (8) รายงาน /ผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
30ข้อ 1 : (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 
31 ข้อ 2 : (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ (1) 
32 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
33ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชุาชนของหน่วยงาน 
34 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี2562 
35 ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการฯ : รายงานสรปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
36 ข้อ 4 : (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบฯ ของ สตง. 
37 ข้อ 1 : (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
38 ข้อ 2 : (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน : ประกาศ สปค. เรื่อง กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 
39 ข้อ 2 : (5) หลักเกณฑ์ /ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ 
40 ข้อ 3 : (1) โครงสร้าง (แผนภูมิโครงสร้าง) 
41 ข้อ 4 (2) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 2560-มิ.ย. 2561) ของ สปค. 
42 ข้อ 5 : (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน : ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สปค. ปีงบประมาณ 2562  
43 ข้อ 2 : (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี2561 
44 ข้อ 2 : (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : ต่อระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 2561 
45 ข้อ 2 : (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชาชน : ต่อภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2561 
46 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
47 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
48 ข้อ 3 : (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน : ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 
49 ข้อ 3 : (6) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
50 ข้อ 4 (2) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) ของ สปค. 
51 ข้อ 3 : (5) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
52 ข้อ 4 (2) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค. 2561) ของ สปค. 
53 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 
54 ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
55 ข้อ 3 : (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สปค. 
56 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
57 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. 
58 ข้อ 5 : (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร 
59 ข้อ 5 : (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
60 ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) 
61ข้อ 6 : (3) รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ กระทรวงคมนาคม 
62ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินตาม (4) - (5) : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 
63ข้อ 5 : (6) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
64ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) - (5) : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ปี 2561 
65ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) - (5) : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 
66ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) - (5) : รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร " นบก." รุ่น 13 
67ข้อ 1 : (3) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
68 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ตค. 61- มิย. 62 
69ข้อ 4 : (1)แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปี : แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
70ข้อ 1 : (2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
71ข้อ 3 : (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) : รายงานประจำปี กระทรวงคมนาคม 
72 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 
73 ข้อ 2 : (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (กรณีรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ) 
74 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ก.ค. - ก.ย. 62 
75ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการฯ : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 61 - มี.ค. 2562 ) ของ สปค. 
76ข้อ 3 : (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานฯ : แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) 
77 ข้อ 3 : (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน : ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
78ข้อ 3 : (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) ของ สปค. 
79ข้อ 3 : (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
80ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมฯ : ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
81 ข้อ 5 : (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา : ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีนักวิชาการพัสดุ ปฏิบ้ติการ 
82 ข้อ 5 : (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป นิติกร 
83 ข้อ 6 : (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
84 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี 
85 ข้อ 6 : (4) : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงานและตัวชี้้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 
86 ข้อ 1 : (2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
87 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
88 ข้อ 1 : (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศ สปค. เรื่องประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคลังข้อมูลและระบบบูรณาการข้อมูลฯ(MOTOC) 
89 ข้อ 1 : (3) รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ : ประกาศ สปค. เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ 
90 ข้อ 1 : (4) ผลการจัดหาพัสดุฯ : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กระทรวงฯ 
91 ข้อ 1 : (4) : ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคลังข้อมูลและระบบบูรณาการข้อมูลฯ(MOTOC) 
92ข้อ 1 : (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงคมนาคม (ภาพรวม) 
93 ข้อ 1 : (4) ผลการจัดหาพัสดุฯ : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 
94 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ตุลาคม - ธันวาคม 2562 
95 ข้อ 2 : (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน : work flow กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
96 ข้อ 2 : (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน : ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร คค. 
97 ข้อ 2 : (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ (1) : พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
98ข้อ 3 : (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น : แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
99 ข้อ 5 : (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก /สรรหา : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
100ข้อ 5 : (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก /สรรหาบุคลากรเอกสาร /ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
101 ข้อ 5 : (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
102 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (สถิติอยู่หน้า 3) 
103 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (สถิติอยู่หน้า 5) 
104 ข้อ 3 : รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สปค. 
105 ข้อ 5 : (2) รายงานผลการคัดเลือก /สรรหา : ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
106 ข้อ 3 : (3) : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
107 ข้อ 3 : (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
108ข้อ 3 : (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
109 ข้อ 3 : (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของ สปค. 
110 ข้อ 5 : (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน : แนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของสำนักนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
111 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (สถิติหน้า 7) 
112 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ต.ค. - ธ.ค. 2562 
113ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สถิติบุคคลเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ห้องสมุด งานเอกสารและข้อมูลประจำเดือน 
114 ข้อ 4 : (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
115 ข้อ 4 : (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของ สปค. 
116 ข้อ 4 : (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
117ข้อ 4 : (1) แผนงาน โครงการและงบฯ ประจำปีของหน่วยงาน : แผนปฏิบัติการ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
118 ข้อ 4 : (1) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคูณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
119 ข้อ 2 : (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : รายงานผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
120 ข้อ 2 : (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : รายงานผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
121 ข้อ 4 : (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ : หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
122 ข้อ 4 : (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงาน / โครงการ : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดอยู่หน้า 55 - 59) 
123 ข้อ 2 : (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ : คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์ (ขั้นตอนการรับเรื่อง หน้า 3 ) 
124 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานผลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง :รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
125 ข้อ 2 : (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานผลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง :รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 
126 ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
127 ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 
128 ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 
129ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
130 ข้อ 4 : (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ของ สปค. 
131 ข้อ 5 : (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน : ประกาศ สปค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2563 
132 ข้อ 5 : (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน : ประกาศ สปค. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญใน สรค. และ สปค. 
133 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : การใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
134 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
135 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม / ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 
136 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี : การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
137ข้อ 3 : (6่) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
138ข้อ 1 : (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9(8) 
139 ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
140ข้อ 3 : (6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3) : รายงานประจำปี 2562 
141 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
142 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
143 ข้อ 4 : (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
144ข้อ 4 : (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สตง. : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระรวงคมนาคม สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 
145 ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง สำหรับปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงคมนาคม 
146 ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
147 ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี 
148 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
149 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 
150 ข้อ 1 : (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
151ข้อ 1 : (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (ภาพรวมทั้งหมด) 
152 ข้อ 1 : (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ : สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
153 ข้อ 6 : (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี : การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 
154 ข้อ 5 : (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
155 ข้อ 2 : (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน : สรุปผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ในหนังสือรายงานปรจำปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2562) 
156 ข้อ 3 : (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) : รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 
157 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
158 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ของ สปค. 
159 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
160 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
161 ข้อ 6 : (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สปค. 
162 ข้อ 3 : (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3) : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
163 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
164 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 
165 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
166 ข้อ 6 : (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง. : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง สำหรับปีงบประมาณ 2562 ของ กระทรวงคมนาคม 
167 ข้อ 6 : (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สปค. (หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด หน้า 55 - 59) 
168 ข้อ 2 : (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ม.ค. - พ.ค. 2562 
169 ข้อ 4 : (3) และ (4) : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
170 ข้อ 4 : (3) และ (4) : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  
171ข้อ 4 : (5) : ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน (ทั้งหมด) 
172ข้อ 4 : (5) : รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
173ข้อ 4 : (5) : รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 
174 ข้อ 4 : (3) และ (4) : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
175 ข้อ 4 : (3) และ (4) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) ของ สปค.  
176 ข้อ 4 : (3) และ (4) : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ฉบับแก้ไข  
177 ข้อ 4 : (3) และ (4) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ของ สปค. 
178ข้อ 1 : (8) : รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. : "ไม่มีข้อมูล" 
179 ข้อ 2 : (7) : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562) และ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563) (แบบ ปค.5) 
180 ข้อ 2 : (7) : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562) และ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563) (แบบ ปค. 4) 
181 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
182 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
183 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 
184 ข้อ 2 : (7) : รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
185 ข้อ 1 : (7) : รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
186 ข้อ 1 : (7) : สรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
187 ข้อ 2 (6) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (ต.ค. 63 - มี.ค.64) 
188 ข้อ 2 : (6) : รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
189 ข้อ 2 : (6) : รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 
190 ข้อ 2 : (6) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563  
191 ข้อ 2 : (5) : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (กรณีรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ) 
192 ข้อ 6 : (4) : รายงานผลการดำเนินโครงการ “สปค. สรค. โปร่งใส รวมใจสร้างวัฒนธรรมสุจิต)  
193 ข้อ 6 : (4) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
194ข้อ 6 : (4) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563  
195 ข้อ 2 : (4) : สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 
196 ข้อ 6 : (4) : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงานและตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  
197 ข้อ 6 : (4) : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงานและตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 
198 ข้อ 3 : (6) : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการกระทรวงคมนาคม (ภาพรวม) 
199 ข้อ 2 : (3) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
200 ข้อ 2 : (3) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ต.ค. 63 - มี.ค. 64 
201 ข้อ 2 : (3) : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (สถิติอยู่หน้า 4) 
202ข้อ 2 : (3) : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (สถิติหน้า 7) 
203 ข้อ 2 : (3) : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (สถิติหน้า 7) 
204 ข้อ 2 : (4) : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ผลการประเมินความพึงพอใจ หน้า 3) 
205 ข้อ 2 : (4) : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ผลการสำรวจความพึงพอใจ หน้า 4) 
206 ข้อ 2 : (4) : สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ผลการสำรวจความพึงพอใจ หน้า 6) 
207 ข้อ 3 : (6) : ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
208ข้อ 3 : (6) : รายงานประจำปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
209 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
210 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
211 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12) 
212 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 
213ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) กุมภาพันธ์ 2564 
214ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตุลาคม 2563 
215ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ธันวาคม 2563 
216ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) พฤศจิกายน 2563 
217ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มกราคม 2564 
218ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มีนาคม 2564 
219ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เมษายน 2564 
220 ข้อ 1 : (6) : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
221ข้อ 1 : (6) : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (ภาพรวมทั้งหมด) 
222 ข้อ 2 : (2) : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
223 ข้อ 2 : (2) : คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม 
224 ข้อ 3 : (5) : คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
225ข้อ 3 : (5) : คู่มือการปฏิบัติงาน สำนัก ศูนย์ กลุ่ม กอง ในสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม 
226 ข้อ 3 : (5) : คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
227 ข้อ 3 : (5) : คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรี่ยไร 
228 ข้อ 4 : (4) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) ของ สปค. 
229 ข้อ 4 : (4) : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
230 ข้อ 4 : (4) : สรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
231 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
232 ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร. 1 (กรุณาระบุวันเดือนปีที่ต้องการข้อมูล)  
233 ข้อ 4 : (3) และ (4) : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563  
234 ข้อ 4 : (3) และ (4) : รายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2563) ของ สปค.  
235 ข้อ 2 : (1) : แผนผังขั้นตอนการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
236ข้อ 2 : (1) : ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
237ข้อ 2 : (1) : work flow กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
238 ข้อ 2 : (1) : ขั้นตอนการตรวจดู/ขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
239 ข้อ 2 : (1) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
240 ข้อ 2 : (1) : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
241 ข้อ 3 : (4) : ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
242 ข้อ 3 : (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) (อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา) 
243ข้อ 3 : (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการให้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย 
244 ข้อ 3 : (4) : ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
245 ข้อ 4 : (3) : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
246 ข้อ 4 : (3) : รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 
247 ข้อ 6 : (3) : ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 
248 ข้อ 6 : (3) : รายงานประจำปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
249 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
250 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 
251 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) ของ สปค. 
252 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
253 ข้อ 3 : (3) : แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
254 ข้อ 3 : (3) : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
255 ข้อ 3 : (3) : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2560 - 2564 
256ข้อ 1 : (3) : ข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงคมนาคม (ภาพรวมทั้งหมด) 
257 ข้อ 1 : (4) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
258 ข้อ 1 : (4) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
259 ข้อ 1 : (4) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
260ข้อ 1 : (4) : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมทั้งหมด) 
261ข้อ 3 : (2) : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม) 
262 ข้อ 3 : (2) : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กระทรวงคมนาคม (เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2563 กระทรวงคมนาคม) 
263 ข้อ 3 : (3) : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
264 ข้อ 3 : (3) : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. 
265 ข้อ 4 : (2) : เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
266 ข้อ 4 : (2) : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. (หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หน้า 3 - 5) 
267 คู่มือ 
268 ข้อ 1 : (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงคมนาคม (ภาพรวมทั้งหมด) 
269 ข้อ 1 : (3) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
270 ข้อ 1 : (3) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
271 ข้อ 1 : (3) : ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
272 ข้อ 3 : (1) : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
273 ข้อ 4 : (1) : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
274 ข้อ 4 : (1) : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ คค. (พ.ศ. 2563 - 2564) 
275 ข้อ 4 : (1) : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคูณธรรมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
276 ข้อ 4 : (1) : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคม 
277 ข้อ 5 : (3) : คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ กระทรวงคมนาคม 
278 ข้อ 5 : (3) : ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 
279 ข้อ 5 : (3) : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
280 ข้อ 5 : (4) : คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 
281 ข้อ 5 : (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน : ประกาศ สปค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
282 ข้อ 5 : (5) : ประกาศ สปค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564 
283 ข้อ 5 : (5) : ประกาศ สปค. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญใน สรค. และ สปค. 
284 ข้อ 5 : (6) : คำสั่ง สปค. ที่ 226/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างและให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
285 ข้อ 5 : (6) : ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ สปค. และ สรค. 
286 ข้อ 6 : (2) (3) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) ของ สปค. 
287ข้อ 5 : (2) : ประกาศรับสมัครงานและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ทั้งหมด) 
288 ข้อ 1 : (2) : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
289 ข้อ 1 : (2) : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฝ่ายอาคาร) 
290ข้อ 1 : (2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมแต่ละปี 
291 ข้อ 2 : (2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
292 ข้อ 5 : (2) : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านภาษา) 
293 ข้อ 5 : (2) : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.) เลขประจำตัวสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 
294 ข้อ 6 : (2) : รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ของรัฐบาล 
295 ข้อ 6 : (2) : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 
296 ข้อ 6 : (2) : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค 2563) 
297 ข้อ 6 : (2) : รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
298ข้อ 5 : (1) : ประกาศรับสมัครงานพร้อมเกณฑ์การคัดเลือก (ทั้งหมด) 
299 ข้อ 1 : (1) : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 
300 ข้อ 1 : (1) : กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
301 ข้อ 1 : (1) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
302 ข้อ 1 : (1) : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
303 ข้อ 4 : (1) : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. 
304 ข้อ 5 : (1) : ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย 
305 ข้อ 5 : (1) : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ศปภ. ปี 2563 
306 ข้อ 6 : (1) : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
307 ข้อ 6 : (1) : เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
308 ข้อ 6 : (1) : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. (หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ หน้า 3 – 5) 
309 ข้อ 6 : (1) : แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคูณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2564) (ตัวชี้วัดหน้า 57 - 75) 
310 ข้อ 6 : (2) : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) 
311ข้อ 3 : (3) : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สปค. 
312ข้อ 3 : (6) : รายงานผลกรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค. 2564) 
313 ข้อ 3 : (6) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ของ สปค. รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
314ข้อ 3 : (6) รายงานการติดตามการดำเนินการเรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
315ข้อ 3 : (6) รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) 
316ข้อ 6 : (3) : รายงานการติดตามการดำเนินการเรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
317ข้อ 6 : (3) : รายงานการติดตามมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 
318ข้อ 6 : (3) : รายงานผลกรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค. 2564) 
319 ข้อ 6 : (3) : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ของ สปค. รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
320ข้อ 6 : (3) : รายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) 
321ข้อ 6 : (4) : รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 
322ข้อ 3 : (1) : แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
323ข้อ 4 : (3) และ (4) : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
324 ข้อ 6 : (3) : ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
325 ข้อ 2 : (7) : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
326 ข้อ 3 : (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) (ฉบับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
327ข้อ 6 : (3) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 
328ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) มิถุนายน 2564 
329ข้อ 1 : (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2564 
330ข้อ 6 (3) : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรก ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 -2565) รอบ 12เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
331 ข้อ 2 (6) : รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
332 ข้อ 6 (4) : ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ภาพรวม) 
333 ข้อ 3 (3) : แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี วาระแรกระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 -2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
334 ข้อ 1 (2) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
335ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564 
336ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2564 
337ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 
338ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2564 
339ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2564 
340ข้อ 1 (5) : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 
341 ข้อ 1 (3) : รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9 (8) ในภาพรวมทั้งหมด 
342 ข้อ 1 (4) : ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ ภาพรวมทั้งหมด 
343 ข้อ 1 (5) : สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8) (ภาพรวมทั้งหมด โดยระบุวันเดือนปีที่่ต้องการลงในช่องค้นหา) 
344 ข้อ 1 (1) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
345 ข้อ 1 (1) : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
346 ข้อ 1 (1) : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
347 ข้อ 1 (1) : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
348 ข้อ 1 (3) : : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
349 ข้อ 1 (3) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (Mot big Data Analytics) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
350 ข้อ 1 (3) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สายของกระทรวงคมนาม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
351 ข้อ 1 (3) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
352 ข้อ 1 (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
353 ข้อ 1 (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคมของกระทรวงคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
354 ข้อ 1 (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สายของกระทรวงคมนาม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
355 ข้อ 1 (4) : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (Mot big Data Analytics) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
356ข้อ 1 (8) : ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง" 
357 ข้อ 2 (1) : ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
358 ข้อ 2 (1) : work flow กระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
359 ข้อ 2 (1) : ขั้นตอนการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คค. 
360 ข้อ 2 (1) : ประกาศ สปค. เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
361ข้อ 2 (1) : แผนผังขั้นตอนการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม 
362 ข้อ 2 (2) : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
363 ข้อ 2 (3) : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( สถิติอยู่หน้า 4) 
364 ข้อ 2 (3) : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ( สถิติอยู่หน้า 3) 
365 ข้อ 2 (3) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ต.ค. – ธ.ค. 2564 
366 ข้อ 2 (3) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ เม.ย. - ก.ย. 2564 
367 ข้อ 2 (4) : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ( รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน หน้า 2 ) 
368 ข้อ 2 (4) : รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ( รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน หน้า 3 ) 
369 ข้อ 1 (7) : สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
370 ข้อ 2 (5) : คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (กรณีรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ) ( ขัั้นตอนการดำเนินงาน หน้า 3) 
371 ข้อ 2 (5) : หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ : คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องราวร้องทุกข์ ( ขั้นตอนการรับเรื่อง หน้า 3 ) 
372 ข้อ 2 (6) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (ต.ค – ธ.ค. 64) 
373 ข้อ 2 (6) : สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ (เม.ย. – ก.ย. 64) 
374 ข้อ 3 (1) : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
375 ข้อ 3 (1) : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจะซื้อจะขายน้ำดื่มแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 
2 สัญญาจ้างกำจัดปลวกภายในอาคาร 1 2 3 4 และอาคารสโมสรและหอประชุม 
3 สัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร ประจำอาคาร 1 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
2- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
2- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง" รุ่นที่ 13 
2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับต้น" รุ่นที่ 10 
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับสูง" รุ่นที่ 3 
4 รายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 
5 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค.) รุ่นที่ 11 
6 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 
7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม (นบต.คค.)" รุ่นที่ 12 
8 รายชื่อผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.)" รุ่นที่ 16 
9 รายชื่อผู้เข้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ 2 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการของกระทรวงคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
2 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนของ สปค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
3 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนของ สปค. สำหรับปีงบประมาณ 2562 
4 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการของกระทรวงคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
5 สัญญาจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการของกระทรวงคมนาคม 
6 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนของ สปค. 
7 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 
8 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กระทรวงคมนาคม 
9 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กระทรวงฯ 
10 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1 
11 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านภิสารสนเทศ (GIS) 
13 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านภิสารสนเทศ (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Thailands Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 พร้อมเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS ฯ 
15 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Thailands Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ฯ 
16 สัญญาจ้าง บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Thailands Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 พร้อมเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS 
17 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
19 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS  
20 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 สัญญาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สปค. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27 ประกาศ สปค. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงคมนาคม (ทั้งหมด) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-