พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม 
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอน 15 ก วันที่ 24 มีนาคม 2541) 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 25 ก วันที่ 18 มีนาคม 2556) 
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอน 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522)