พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างสำนักงานจังหวัดเลย  
3คำสั่ง สป มท 399/2559 การปรับโครงสร้างและภารกิจ อัตรากำลัง 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฏกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. ๒๕๕๓ 
2 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดเลย 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาต 
3 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ?มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
8 พระราชบัญญัติบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
11 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู