พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ดัชนีรวม 
27 (1) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
3 ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
4โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
5แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
6 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
7กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
2กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
5 หนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 ลงในราชกิจจานุเบกษา 
6 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกระทรวงคมนาคม 
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 (สถานที่ติดต่อ อยู่หน้า 29) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
2 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
3 ประกาศท่าเรือกรุงเทพ เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า เพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ 
4 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง และตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 
5 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลปงแสงทอง ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 
6 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2561 
7 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและของท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
8 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและของท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
9กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
10 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสำรวจสินค้าขาเข้าชำรุด พ.ศ. 2560 
11 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
12 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องอนุญาตให้บรรจุแป้งถุงขนาด 25 กิโลกรัมขึ้นไป ภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ 
13 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ฉบับที่ 13 และ 14 
14 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 3646 สายทดน้อย - หนองเอี่ยน พ.ศ. 2560 
15 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ. 2560 
16 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการควบคุมพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ผ่านเข้า - ออกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
17 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขออนุญาตทิ้งดินภายในอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 
18 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าขาออกหรือตู้บรรจุสินค้าขาออก ที่นำเข้าเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและยังคงตกค้างอยู่ในท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2560 
19 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
20 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลทรงธรรม และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2560 
21 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลในเมือง ตำบลหมื่นไวย และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 
22 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลแม่สอด และตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560 
23 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 
24 ประกาศการเท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลการกร 
25 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องการขนถ่ายสินค้าประเภทยางพาราของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
26 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษสำหรับตู้สินค้าขาออกที่บรรจุลงเรือเฉพาะเขต ไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
27 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2561 
28 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 
29 ยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก 
30 ยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก กระทรวงคมนาคม 
31 ยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 
32 ยกเลิกสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กระทรวงคมนาคม 
33 ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก 
34 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ฉบับที่ 2) 
35 กฎกระทรวง กำหนดเขตท่าเรือบ้านดอน เขตท่าเรือตาปี เขตท่าเรือท่าทอง และเขตจอดเรือบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล่ม 133 ตอน 40 ก วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 หน้า 9 
36 กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เล่ม 133 ตอน 24 ก วันที่ 18 มีนาคม 2559 หน้า 1 
37 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 30 ก วันที่ 31 มีนาคม 2559 เล่ม 133 ตอน 31 ก วันที่ 21 เมษายน 2559 หน้า 21 
38 กฎกระทรวงการกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 30 ก วันที่ 31 มีนาคม 2559 
39 กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 18 ก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 13 
40 กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจกรรมพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 63 ก วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หน้า 10 
41 กฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 63 ก วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หน้า 5 
42 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 90 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2559 หน้า 5 
43 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 เล่ม 133 ตอน 2 ก วันที่ 7 มกราคม 2559 หน้า 3 
44 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. 2558 เล่ม 133 ตอน 2 ก วันที่ 7 มกราคม 2559 หน้า 6 
45 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตรสำหรับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 48 ก วันที่ 1 มิถุนายน 2559 หน้า 19 
46 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงหมายเลขประจำเรือ พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอน 90 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2559 หน้า 10 
47ระบบข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม 
48 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
49 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบรรจุสินค้าขาออกและนำบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
50 ระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 
51 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง และตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
52 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
53ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
54 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 17 เมษายน 2561) 
55 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 10 เม.ย. 2561 
56 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 3 เม.ย. 2561 
57 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ป่าสัก) ที่บ้านปางแฟน พ.ศ. 2561 
58 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การตรวจสอบและลงนามรับรองจำนวนตู้สินค้าที่ขนถ่ายและบรรทุกขึ้นลงเรือ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำตัวอย่างสินค้าจากโรงพักสินค้า หรือคลังสินค้า หรือกองท่าบริการตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ ไปให้กรมศุลการกรตรวจ 
59 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าใช้อาคาร Simulator เครื่องจำลองการฝึก และรถเครื่องมือทุ่นแรง 
60 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเรือเทียบภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเรียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2) 
61 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
62 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟ (RAIL TRANSFER CHARGES) ของท่าเรือแหลมฉบัง 
63 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561 และสำเนาฯ ที่มีคำรับรองถูกต้อง 
64 ผลงานและวิสัยทัศน์กระทรวงคมนาคม 
65 รายงานประจำปี 2541 กระทรวงคมนาคม 
66 รายงานประจำปี 2542 กระทรวงคมนาคม 
67 รายงานประจำปี 2543 กระทรวงคมนาคม 
68 รายงานประจำปี 2545 กระทรวงคมนาคม 
69 รายงานประจำปี 2546 กระทรวงคมนาคม 
70 รายงานประจำปี 2547 กระทรวงคมนาคม 
71 รายงานประจำปี 2548 กระทรวงคมนาคม 
72 รายงานประจำปี 2549 กระทรวงคมนาคม 
73 รายงานประจำปี 2550 กระทรวงคมนาคม  
74 รายงานประจำปี 2551 กระทรวงคมนาคม 
75 รายงานประจำปี 2552 กระทรวงคมนาคม 
76 รายงานประจำปี 2553 กระทรวงคมนาคม 
77 รายงานประจำปี 2554 กระทรวงคมนาคม 
78 รายงานประจำปี 2555 กระทรวงคมนาคม 
79 รายงานประจำปี 2556 กระทรวงคมนาคม 
80 รายงานประจำปี 2557 กระทรวงคมนาคม 
81 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติของเรือที่ทำการขนถ่ายสินค้าลงเรือที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 
82 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาระของเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง 
83 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือตู้สินค้าที่ได้ยื่นใบขนสินค้า วางประกัน ชำระค่าภาษีอากร โดยได้ทำพิธีการตรวจปล่อย หรือยังมิได้ทำพิธีการตรวจปล่อยสินค้า ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
84 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
85 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และแหลมฉบัง 
86 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้า ณ ท่ารับบรรทุกที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลการกร (Load Port) 
87 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษสำหรับตู้สินค้าขาออกที่บรรทุกลงเรือเฉพาะเขตไปขึ้นเรือตู้สินค้า ณ ท่ารับบรรทุกที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร (Load Port) 
88 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติในการบรรจุสินค้าขาออก และกองเก็บตู้สินค้าที่บรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้า ณ ท่ารับบรรทุกที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร (Load Port) 
89 ระเบียบการเท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการนำสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ นอกเวลาทำงานปกติหรือในวันหยุด พ.ศ. 2561 
90 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ป่านศรนารายณ์ เส้นใยแทมปิโกในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
91 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
92 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและของท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
93 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรือภายในประเทศของท่าเรือกรุงเทพ และค่าบริการสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งโดยเรือชายฝั่งและเรือลำเลียง (โรงพักสินค้า 1 และ 2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
94 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 
95 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
96 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 
97 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
98 รายงานประจำปี 2561 กระทรวงคมนาคม 
99 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าธรรมเนียมบริการพิเศษสำหรับตู้สินค้าเปล่าที่บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ออกนอกเขตอารักขาศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ไปที่ท่าเรือต่างๆ ภายในประเทศ 
100 ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
101 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) 
102 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินตราดเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2562 
103 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
104 พระราชบัญญัติทางเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 (หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการ 
105 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2561 
106 สรุปผลการปฎิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2561 
107 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562) 
108 กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือนสิงหาคม 2562 (รวม 4 เรื่อง) 
109 กฎหมายที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 (รวม 10 เรื่อง) 
110 กฎหมายที่ประกาศลงราชกิจนุเบกษาเดือนเมษายน 2562 (การจัดตั้งกรมราง) 
111 ฉบับกฤษฏีกา (ก) เล่ม 136 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
112 ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
113 ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
114 ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
115 ฉบับกฤษฏีกา (ง) พิเศษ เล่ม 136 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
116 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 136 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
117 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
118 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
119 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
120 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
121 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
122 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
123 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
124 รายงานผลการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
125 รายงานผลการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
126 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
127 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 137 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
128 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
129 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
130 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
131 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
132 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
133 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
134 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเวลาแล้่วเสร็จของงาน 
135 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) (อยู่ระหว่างสำนักราชเลขาธิการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) 
136 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
137 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
138 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
139 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
140 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
141 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
142 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
143 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
144 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
145 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
146 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 138 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
147 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 
148 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 
149 ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 
150 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
151 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 23 (3) 
152 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
153 รายงานผลการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
154ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
155 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
156 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
157 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
158 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
159ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
160 ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 139 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565