ข่าวประชาสัมพันธ์
การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชุมประชาคมตำบล
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
24 มีนาคม 2564 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 [ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564] ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด