ข่าวประชาสัมพันธ์
1. มาตรการสำหรับสถานที่ กิจการบางประเภท
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
2. มาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID-19
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
3. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบายในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ฯลฯ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
4. มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
5. มาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ลัง)
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด