มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ผลการประชุมคระกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง(กปส.) ครั้งที่ 1/2565 (10/10/2565)
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ (10/10/2565)
สรุปข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (13/09/2565)
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) (13/09/2565)
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) (13/09/2565)