- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (12/08/2564)
1. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (12/08/2564)
2. แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดิน (12/08/2564)
2. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (12/08/2564)
3. เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12/08/2564)