- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ (29/06/2564)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (29/06/2564)
รายงานมติการประชุมสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว (29/06/2564)