นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 (30/07/2564)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (30/07/2564)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (30/07/2564)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า (28/06/2564)