ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ชุมชนขันหอม ตามแบบที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขนย้ายจำกัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างขนย้ายจำกัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทาง ซอย 7 ชุมชนแม่ขะจาน 1 , ชุมชนเด่นสวรรค์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางฯ ซอย 1 ,ซอย 1/3 ,ซอย1/4 ,ซอย3 ,ซอย4 ชุมชนหนองบัว 1 และซอย 13 ชุมชนแม่ขะจาน 2 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด