ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ่อขยะ-ทุ่งซี่รี่ หมู่ที่ 2,6,4,3 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดงปู่ม่อม หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดไหลหินหลวง ถนนสายบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านแม่ฮวกหมู่ที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริเวณวัดไหล่หิน หมู่ที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด