กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายชื่อผู้ได้รับการอบรมโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT` ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ได้รับการอบรมโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ได้ีรับการอบรมโครงการศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด