กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทะเบียนที่ดินสาธารณะตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด