กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
คำสั่งเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อว การมอบหมายงานและมอบอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การควบคุมควันไฟปละฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2553 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติตำบลทาสบเส้า เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด