สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด