สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน การคลัง การงบประมาณและการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจ้ดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด