นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด