นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด