นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด