ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด