พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อนุญาตก่อสร้างบ้านพักชั้นเดียว 
2 อนุญาตรื้อถอนบ้านพักอาศัย 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ 
2อำนาจหน้าที่ 
3วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2ข้อบัญัติงบประมาณประจำปี 
3แผนดำเนินงานประจำปี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
3การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
4การชำระภาษีป้าย 
5การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
7ประกาศ/คำสั่ง 
8คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต. 
9คู่มือการให้บริการ อบต. 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น 
2 ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่น 
3 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร. 
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
4แผนการดำเนินงานประจำปี 
5แผนจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
6แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
7รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
8รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
9หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง