พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ผลการพิจารณาใบอนุญาต 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1.ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 
2 1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.บ้านด่าน 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.บ้านด่าน 
2 1. คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3 2. คู่มือประชาชนเเสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
2 1. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
3 2. แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดิน 
4 2. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 
5 3. เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
2 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 
3 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำหมู่ที่ 1 
4 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
5 5. เอกสารประกวดราคาการซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
6 6. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 
2 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 
3 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 
4 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 
5 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
6 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 
7 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 
8 8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 
9 9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564