พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564 
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 
4 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3การจัดองค์ความรู้(Knowledge Management) 
4แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 
5แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
6แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2คู่มือการร้องเรียนการทุจริต 
3ึคู่มือประชาชน 
4 คำสั่ง ประกาศมอบอำนาจ 
5 คำสั่งรักษาราชการแทน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
2 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) 
3 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) 
4 ผลการประชุมคระกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง(กปส.) ครั้งที่ 1/2565 
5 สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา สอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565