โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
  • อนุมัติการทำกิจกรรมนอกเขตเทศบาล
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -