คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน อบต.เบิกไพร ึคู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.เบิกไพร คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด