นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต่้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 คำแถลงนโยบายของนายกของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำเบิกไพร ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด