นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาท้องถิ่นหรือนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด