ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น(Zero Tolerance)
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) เชื่อมโยง ...
การจัดอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบและวินัยของข้าราชการ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
มอบความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายชัยพร บุญฤทธิ์เดโชชัย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น มอบความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ด้านการดำรงชีพ (ที่อยู่อาศัย) เสียหาย นางสาวแสงดาว แสงสว่าง โดยเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
... อ่านทั้งหมด