ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรม "ปลูกต้นไม้บริเวณฝังกลบบ่อขยะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าชุมชน Waste to Forest" พ.ศ.๒๕๖๒ ... อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน (จังหวัดสะอาด) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์/รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ... อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน (จังหวัดสะอาด) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ให้ความรู้การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ... อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน (จังหวัดสะอาด) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้กิจกรรม "การผลิต Eco Bricks ร่วมกับบริษัททีวีบูรพาจำกัด รายการคนมันส์พันธุ์อาสา" ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด