สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด