พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน-บ้านนอกไส ม.5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถให้เป็นสำนักงาน 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์ ม. 4 ต.วังตะกอ 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายปากสระ-ดอนกระจาย หมู่ที่ 7 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังตะกอ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ พ.ศ.2563 
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564