ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น .ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น .ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก นางอุไร เกษมศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก ทั้งเขต 1 และเขต 2 และ นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องต้องพิจารณา 1. เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องต้องพิจารณา 1. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 1. เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 4
นายก เทศมนตรีตำบลสร่างดสก รับมอบเงินจาก คณะผู้บริหาร และผู้บริจาค เข้าศูนย์พักคอยบ้านคนดี
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก รับมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท จาก นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คนที่ 1 จากนายทวีป คำภาน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คนที่ 2 นายไพรฑูรย์ แดงน้อย ท่านล่ะ 2,000 บาท ที่สนับสนุน เงินช่วยเหลือศูนย์พักคอยบ้านคนดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในครั้งนี้ โดยทำพิธีรับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสร่างโศก
ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6 และหมู่9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย นายทวีป คำภาน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คนที่ 2 นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก นายจำเนียร มานะทัตร์ นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกเขต 1 นายสมศักดิ์ บัวคลี่ นางศรีรัตนา ทัพทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกเขต 2 นายขจรไวย์ เกิดหลำ กำนันตำบลสร่างโศก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 และคณะพนักงานเทศบาลตำบลสร่างโศก ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1หมู่2 หมู่3 หมู่4 หมู่5 หมู่6 และหมู่9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทางนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก และคณะ ได้ นำข้าวสารอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา และนม เปรี้ยว ไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้กักตัว ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขต่อไป โดย การมอบในครั้งนี้ มีตัวแทน สท.ในเขตพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนันตำบลสร่างโศก ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมารับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก และนอกจากทางเทศบาลจะทำพิธีมอบถุงยังชีพแล้ว ยังมีพิธีมอบ หน้ากากอนามัย+แอลกอฮอล์เจล ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก ดังนี้ หมู่1 = 333 ครัวเรือน หมู่2 = 246 ครัวเรือน หมู่3 = 225 ครัวเรือน หมู4 = 160 ครัวเรือน หมู่5 = 210 ครัวเรือน หมู6 = 200 ครัวเรือน หมู7 = 245 ครัวเรือน หมู่8 = 170ครัวเรือน หมู่9 = 111ครัวเรือน *** รวมมอบหน้ากากอนามัย+แอลกอฮอล์เจล ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก จำนวนทั้งสิ้น 1,900 ครัวเรือน
ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 49 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1- หมู่ 9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย นายทวีป คำภาน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก นางอุไร เกษมศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก นางประเทือง บุญแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก นายจำเนียร มานะทัตร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกเขต 1 นายสมศักดิ์ บัวคลี่ นางศรีรัตนา ทัพทิมทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกเขต 2 และคณะ ทำพิธี มอบถุงยังชีพ จำนวน 49 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ในเขตเทศบาล หมู่ 1- หมู่ 9 ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสร่างโศก โดยได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทางนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก และคณะ ได้ นำข้าวสารอาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา และนม เปรี้ยว ไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้กักตัว ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขต่อไป โดย การมอบในครั้งนี้ มีตัวแทน สท.ในเขตพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมารับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก และจะนำไปมอบให้กับผู้กักตัว ต่อไป
เปิด "ศูนย์พักคอย บ้านคนดี" ณ ที่ทำการพรรคสยามพัฒนา ในเขตพื้นที่ ม.6 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธัญญา ปราบวิไล นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก พร้อมด้วย นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คนที่ 1 นายทวีป คำภาน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก คนที่ 2 นางอุไร เกษมศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสร่างโศก คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร่างโศกเขต1 และเขต 2 และคณะ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสร่างโศก คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลสร่างโศก และคณะจิตอาสา ตำบลสร่างโศก และ อ.ส.ม.ตำบลสร่างโศก ให้การต้อนรับ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ และ นางธนะวรินทร์ ธนาพิตรพิบูลกุล ปลัดอำเภอบ้านหมอ ที่ลงพื้นที่ เปิด "ศูนย์พักคอย บ้านคนดี" ณ ที่ทำการพรรคสยามพัฒนา ในเขตพื้นที่ ม.6 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่ ดร.บุญส่ง เกิดหลำ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระบุรี ได้มอบสถานที่ดังกล่าวให้ใช้เป็นจุดพักคอย ให้กับผู้ป่วยโรค COVID 19 ในตำบลสร่างโศก ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เพื่อให้มี สถานที่ สำหรับผู้ป่วย ได้พักคอย และรอเวลาส่งผู้ป่วยเข้าทำการรักษา ในโรงพยาบาลต่างๆ โดย ในวันนี้ ดร.บุญส่ง เกิดหลำ และ นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ สมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขต อำเภอบ้านหมอ ได้เข้าร่วมการเปิดศูนย์ ในครั้งนี้ด้วย
... อ่านทั้งหมด