สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด