พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา สอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการจัดหาพัสดุ 
2แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 
3แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
4มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร 
5รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
6วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
7สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) 
8หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลาการและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
9หลักเกณฑ์และการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (คู่มือประชาชน) 
10รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
2ผลจัดซื้อจัดจ้าง