ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.������������������������������������ ���������.������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(25 ราย)
21 (84%) 4 (16%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(3 ราย)
2 (67%) 1 (33%) 0 (0%)