ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
Page องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด