ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนครนายก ที่ 28/2563
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ไม่สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ออกจากพื้นที่อาศัยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์ อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด