ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (10/08/2563)
Page องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (10/07/2563)
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (10/07/2563)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (16/06/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (16/06/2563)
บทความ (15/06/2563)
QR Code เว็บไซต์ อบต.นาดี (10/06/2563)
QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (04/06/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (21/05/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (21/05/2563)