ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (30/11/2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (30/11/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (06/10/2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (06/10/2564)
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (05/05/2564)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (05/05/2564)
งานทำบุญเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช (22/04/2564)
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (05/04/2564)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (05/03/2564)
โครงการ "เราชนะ" ระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 (23/02/2564)