ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศ อบต. หนองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียนวัดหนองม่วง ถึงสามแยกข้างวัดมาทาง อบต.หนองม่วง บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/06/2563)